Remonty i inwestycje

Informacje na temat prowadzonych prac

Projekt: Rewitalizacja poprzemysłowych dzielnic Bytomia – utworzenie nowoczesnego centrum rekreacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego na Rozbarku

 Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jacka w Bytomiu

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

W 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o dofinansowaniu projektu Parafii Św. Jacka w Bytomiu pn. Rewitalizacja poprzemysłowych dzielnic Bytomia – utworzenie nowoczesnego centrum rekreacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego na Rozbarku. Projekt został bardzo wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”, Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 85% kosztów.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenów i obiektów położonych w granicach ulic Matejki, Witczaka i Staffa w Bytomiu Rozbarku. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są: zabytkowy obiekt cmentarza z 1900 r. wpisany do rejestru zabytków pod nr A 208/07,  skwer zieleni oraz obiekt parafii wraz z terenem przyległym.

W ramach przedsięwzięcia przyjęto:

odnowę cmentarza przy ul. Staffa o powierzchni 34,9 ha poprzez modernizację ogrodzenia, budowę chodników oraz placów i ciągów pieszo-jezdnych, budowę 2 budynków gospodarczych, małej architektury, instalację telewizji dozorowanej, wykonanie oświetlenia, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami, uporządkowanie i konserwację zieleni,

odnowę terenów zielonych skweru przy ul. Matejki i Witczaka poprzez utworzenie ogrodu różańcowego, w tym: ukształtowanie terenu, budowę ogrodzenia, małej architektury i zagospodarowanie zielenią, instalacji monitoringu i oświetlenia,

budowę w pobliżu kościoła wielofunkcyjnego obiektu sceny plenerowej nawiązującego architektonicznie do zabytkowego obiektu kościoła oraz rewitalizowanych terenów,

budowę budynku warsztatów muzyczno-teatralnych stanowiących zaplecze dla budynku sceny – dom katechetyczny,

adaptację wydzielonych 3 pomieszczeń parafii na cele muzealno-kulturalno-edukacyjne (ich odnowa oraz odpowiednie wyposażenie: gabloty muzealne, stoły, krzesła, sprzęt multimedialny).

Utworzenie nowoczesnego centrum kulturalnego i edukacyjnego na Rozbarku pozwoli na organizację plenerowych imprez kulturalnych, działalności kulturalno – edukacyjnej, w tym zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, wzrost zainteresowania, zwłaszcza ludzi młodych historią oraz dziedzictwem kulturowym regionu oraz zapewni nowe formy spędzania czasu wolnego.

Stworzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej dla mieszkańców Rozbarku przyczyni się do wyrównywania szans rozwojowych szczególnie ludzi młodych, wzrostu atrakcyjności dzielnicy i miasta oraz jego estetyki.

Projekt będzie realizowany w latach 2011-2013.