Klub Seniora

9,06 (czwartek) o godz. 10.00 spotkanie Klubu Seniora.