Polsko- Ukraińska Wymiana Młodzieży 2019

W sierpniu 2019 roku Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu oraz Stowarzyszenie Integracja M w Samborze na Ukrainie realizowały wspólne zadanie „Polsko- ukraińska droga ku przyszłości – Okno na świat…”, który został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. We wspólnym wyjeździe do Władysławowa brała udział grupa młodych ludzi z obydwu krajów. Wyjazd miał charakter integracyjny, uczestniczyły w nim również osoby niepełnosprawne. Myślą przewodnią projektu był okno na świat, rozumiane jako otwarcie się na różne rzeczywistości, które otaczają młodego człowieka oraz wyobraźnia, która stymulowała myślenie i działanie uczestników na rzecz przyszłości. Dzięki zajęciom o charakterze poznawczym, integracyjnym, sportowym czy artystycznym wakacyjny czas dla ludzi młodych był szkołą samodzielności, doskonalenia postaw prospołecznych i szerzenia idei wolontariatu. To międzynarodowe spotkanie było okazją do nawiązania nowych relacji, kontaktów. Młodzież była przekonana, że dzięki temu projektowi osoby mniej sprawne mogły korzystać z możliwości, które wcześniej były dla nich niedostępne. Spotkanie to przyczyniło się do wypracowania pozytywnych wzorców zachowania w stosunku do niepełnosprawnych. Miało to odzwierciedlenie w opinii młodego uczestnika „Nasz projekt był wspaniały, bo brała w nim udział młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna. Mogliśmy się poznać i być ze sobą bez barier.” Dziękujemy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a szczególnie Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, że kolejny raz mogliśmy zorganizować wspólny projekt dla młodych ludzi. W trakcie realizacji projektu, nawiązywaliśmy do świata wspólnej historii, natury, twórczości i inspiracji. Zadanie miało na celu zachęcenie beneficjentów do poznawania dóbr kultury obydwu narodów, a także do pogłębiania więzi społecznych, kreowania kultury społeczeństwa obywatelskiego.