Świetlica Środowiskowa

Projekt: Świetlica Środowiskowa – Rozbark dla Młodych

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

Priorytet IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

 

Cel projektu:  wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w zakresie wspierania rodzin w procesie wychowania i przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych.

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego dla 70 osób, pochodzących z rodzin zagrożonych lub wykluczonych społecznie, w tym 50 dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat oraz 20 osób z otoczenia projektu, z obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

 

Zadania w projekcie to:

  1. Animacja lokalna wśród dzieci i młodzieży obszaru rewitalizacji
  2. Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i działania terapeutyczne dla 50 UP
  3. Zajęcia dla 50 dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia
  4. Zintegrowane poradnictwo rodzinne dla 20 osób
  5. Wsparcie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych
  6. Doskonalenie jakości działań w projekcie

Wszystkie organizowane działania w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Termin realizacji: 01.07.2018-31.12.2020.

 

Wartość projektu to: 2 467 566,50 zł, w tym dofinansowanie z:

  • Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 097 431,52 zł,
  • Budżetu Państwa: 197 405,32 zł.

 

Rezultaty realizacji projektu to:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 12 szt.

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 2

Zamówienia w ramach projektu:

1. Pracownik socjalny

2. Pedagog

3. Lektor angielskiego

4. Lektor niemieckiego

5. Nauczyciel matematyki/techniki

6. Instruktor umiejętności uczenia się

7. Nauczyciel przedsiębiorczości

8. Nauczyciel kompetencji społecznych i obywatelskich

9. Nauczyciel zajęć muzycznych

10. Nauczyciel zajęć plastycznych

11. Nauczyciel zajęć teatralnych

12. Specjalista pracy z rodziną

13. Nauczyciel zajęć plastycznych

14. Nauczyciel zajęć muzycznych

15. Nauczyciel zajęć teatralnych

16 Zakup laptopów i tabletów

17. Pełnienie funkcji psychologa

18. Pełnienie funkcji psychologa – zamówienie z dnia 23.01.2019

19. Realizacja porad prawnych – zamówienie z dnia 23.01.2019

20. Pełnienie funkcji lekarza – 23.01.2019

21. Pełnienie funkcji stomatologa – 23.01.2019

22. Lektor języka  angielskiego – 23.01.2019

23. Organizacja zimowego wyjazdu integracyjnego – 24.01.2019 24. Realizacja zajęć muzycznych – 22.04.2019

25. Organizacja letniego wyjazdu integracyjnego – 24.06.2019

26. Instruktor zajęć psychoedukacyjnych – 23.08.2019.

27. Realizacja zajęć teatralnych – 23.08.2019

28. Realizacja zajęć muzycznych – 23.08.2019

29. Zakup podręczników do języka angielskiego  i niemieckiego – 23.08.2019

30. Zakup przyborów szkolnych dla dzieci – 23.08.2019