Świetlica Środowiskowa

Projekt: Świetlica Środowiskowa – Rozbark dla Młodych

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

Priorytet IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

 

Cel projektu:  wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w zakresie wspierania rodzin w procesie wychowania i przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych.

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego dla 70 osób, pochodzących z rodzin zagrożonych lub wykluczonych społecznie, w tym 50 dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat oraz 20 osób z otoczenia projektu, z obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

 

Zadania w projekcie to:

  1. Animacja lokalna wśród dzieci i młodzieży obszaru rewitalizacji
  2. Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i działania terapeutyczne dla 50 UP
  3. Zajęcia dla 50 dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia
  4. Zintegrowane poradnictwo rodzinne dla 20 osób
  5. Wsparcie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych
  6. Doskonalenie jakości działań w projekcie

Wszystkie organizowane działania w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Termin realizacji: 01.07.2018-31.12.2020.

 

Wartość projektu to: 2 467 566,50 zł, w tym dofinansowanie z:

  • Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 097 431,52 zł,
  • Budżetu Państwa: 197 405,32 zł.

 

Rezultaty realizacji projektu to:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 12 szt.
  • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 2 szt.

Zamówienia w ramach projektu:

1. Pracownik socjalny
2. Pedagog
3. Lektor angielskiego
4. Lektor niemieckiego
5. Nauczyciel matematyki/techniki
6. Instruktor umiejętności uczenia się
7. Nauczyciel przedsiębiorczości
8. Nauczyciel kompetencji społecznych i obywatelskich
9. Nauczyciel zajęć muzycznych
10. Nauczyciel zajęć plastycznych
11. Nauczyciel zajęć teatralnych
12. Instruktor zajęć psychoedukacyjnych
13. Specjalista pracy z rodziną
14. Nauczyciel zajęć plastycznych
15. Nauczyciel zajęć muzycznych
16. Nauczyciel zajęć teatralnych
17. Zakup podręczników do języka angielskiego  i niemieckiego
18. Zakup laptopów i tabletów
19. Pełnienie funkcji psychologa
20. Zakup przyborów szkolnych dla dzieci