Świetlica Środowiskowa

Projekt: Świetlica Środowiskowa – Rozbark dla Młodych

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

Priorytet IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

 

Cel projektu:  wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w zakresie wspierania rodzin w procesie wychowania i przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych.

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego dla 70 osób, pochodzących z rodzin zagrożonych lub wykluczonych społecznie, w tym 50 dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat oraz 20 osób z otoczenia projektu, z obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

 

Zadania w projekcie to:

 1. Animacja lokalna wśród dzieci i młodzieży obszaru rewitalizacji
 2. Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i działania terapeutyczne dla 50 UP
 3. Zajęcia dla 50 dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia
 4. Zintegrowane poradnictwo rodzinne dla 20 osób
 5. Wsparcie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych
 6. Doskonalenie jakości działań w projekcie

Wszystkie organizowane działania w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Termin realizacji: 01.07.2018-31.12.2020.

 

Wartość projektu to: 2 467 566,50 zł, w tym dofinansowanie z:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 097 431,52 zł,
 • Budżetu Państwa: 197 405,32 zł.

 

Rezultaty realizacji projektu to:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 12 szt.
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 2 szt.

Zamówienia w ramach projektu:

 1. Pracownik socjalny
 2. Pedagog
 3. Lektor angielskiego
 4. Lektor niemieckiego
 5. Nauczyciel matematyki/techniki
 6. Instruktor umiejętności uczenia się
 7. Nauczyciel przedsiębiorczości
 8. Nauczyciel kompetencji społecznych i obywatelskich
 9. Nauczyciel zajęć muzycznych
 10. Nauczyciel zajęć plastycznych
 11. Nauczyciel zajęć teatralnych
 12. Instruktor zajęć psychoedukacyjnych
 13. Specjalista pracy z rodziną
 14. Nauczyciel zajęć plastycznych
 15. Nauczyciel zajęć muzycznych
 16. Nauczyciel zajęć teatralnych
 17. Zakup podręczników do języka angielskiego  i niemieckiego
 18. Zakup laptopów i tabletów
 19. Pełnienie funkcji psychologa
 20. Zakup przyborów szkolnych dla dzieci
 21. Pełnienie funkcji psychologa – zamówienie z dnia 23.01.2019
 22. Realizacja porad prawnych – zamówienie z dnia 23.01.2019
 23. Pełnienie funkcji lekarza – 23.01.2019
 24. Pełnienie funkcji stomatologa – 23.01.2019
 25. Lektor języka  angielskiego – 23.01.2019
 26. Realizacja zajęć muzycznych – 22.04.2019