Bierzmowanie

Udzielanie

Sakrament bierzmowania w naszej Parafii jest udzielany w maju uczniom klas VIII szkoły podstawowej. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

  1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej.
  2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
  3. Udział we wszystkich, cotygodniowych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Przygotowanie do Bierzmowania

Terminy katechez dla poszczególnych klas gimanazjalnych są podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych lub w kalendarium głównym naszego portalu internetowego.

Odpowiedzialnym za przygotowanie bierzmowańców w naszej parafii jest ks. Tomasz Szumlas oraz S.M. Miriam Sip i pani mgr. Elżbieta Zackiewicz.

Świadek bierzmowania

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

  • miał ukończony 16 rok życia
  • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
  • prowadził życie zgodne z wiarą
  • może być to ojciec lub matka bierzmowanego