Rzymskokatolicka Parafia
św. Jacka w Bytomiu

Projekty

Rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie Rozbarku i Śródmieścia w Bytomiu
14/01

 

Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie Rozbarku i Śródmieścia w Bytomiu

 

Celami bezpośrednimi projektu są wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniuspołecznemu oraz wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców obszaru rewitalizacji..

 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie 5 przestrzeni publicznych w Bytomiu przy: pl. Hiolskiego, pl. Karin Stanek, ul.Alojzjanów, ul. Lenartowicza, ul. Matejki 15, zakup i montaż windy oraz karylionu w kościele św. Jacka przy ul. Matejki 1  umożliwiające jego wykorzystanie do działalności społecznej i kulturalnej.

Zakres projektu obejmuje prace rozbiórkowe, ziemne, niwelacje terenu, wykonanie nowych, nowoczesnych nawierzchni, małejarchitektury, instalacje oświetleniowe i kanalizacji deszczowej, zieleń zorganizowaną i dekoracyjną, zakup i montaż środkówtrwałych, przebudowę infrastruktury technicznej.

Okres realizacji inwestycji to IV kw. 2020 - IV kw. 2022.

 

Efekty realizacji projektu to:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 6 szt.
 • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 20964 osób
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 6 szt.
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1.24350ha
 • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 20.964 osób

 

Wartość projektu: 15.000.000,00 zł

Dofinansowanie:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 12 750 000,00 zł
 • Budżet państwa: 1 500 000,00 zł

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA - II ETAP.
18/12

 

Projekt: Świetlica Środowiskowa - Rozbark dla Młodych – etap II

realizowany w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny)

 

Priorytet IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

 

Cel projektu:  wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniuspołecznemu w zakresie wspierania rodzin w procesie wychowania i przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnegożycia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych.

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego dla 70 osób, pochodzących z rodzinzagrożonych lub wykluczonych społecznie, w tym 50 dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat oraz 20 osób z otoczenia projektu, zobszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

 

Zadania w projekcie to:

 1. Animacja lokalna wśród dzieci i młodzieży obszaru rewitalizacji
 2. Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i działania terapeutyczne dla 50 UP
 3. Zajęcia dla 50 dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia
 4. Zintegrowane poradnictwo rodzinne dla 20 osób
 5. Wsparcie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych
 6. Doskonalenie jakości działań w projekcie

Wszystkie organizowane działania w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Termin realizacji: 01.12.2020-31.05.2023.

 

Wartość projektu to: 2 368 982,75zł, w tym dofinansowanie z:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 013 635,33zł,
 • Budżetu Państwa: 189 518,63zł.

 

Rezultaty realizacji projektu to:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 11 szt.
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 2 szt.
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniuprojektu: 1 szt.
Zamówienia w projekcie:

Ogłoszenia z dnia: 07.12.2020 r.

1. Realizacja funkcji nauczyciela kompetencji społecznych i obywatelskich
2. Realizacja funkcji lektora języka niemieckiego
3. Realizacja funkcji nauczyciela przedsiębiorczości
4. Realizacja funkcji instruktora zajęć psychoedukacyjnych

Ogłoszenia z dnia: 15.12.2020 r.

5. Realizacja funkcji nauczyciela zajęć plastycznych
6. Realizacja funkcji pracownika socjalnego
7. Realizacja funkcji nauczyciela zajęć teatralnych
8. Realizacja funkcji nauczyciela zajęć muzycznych
9. Realizacja funkcji nauczyciela matematyki / techniki
10. Realizacja funkcji instruktora umiejętności uczenia się
11. Realizacja funkcji psychologa
12. Realizacja funkcji specjalisty do spraw pracy z rodziną
13. Realizacja funkcji stomatologa
14 Realizacja funkcji lektora języka angielskiego
15. Realizacja funkcji prawnika
16. Realizacja funkcji ortodonty
17. Realizacja funkcji instruktora zajęć psychoedukacyjnych.
18. Realizacja funkcji pedagoga.

REWITALIZACJA
06/03

 

Projekt: Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu

Celami bezpośrednimi projektu są wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

 

 

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe i konserwatorskie wnętrza kościoła górnego, w tym ścian, sklepienia, stropów, posadzki, instalacji elektrycznych, montaż kraty kutej, ław oraz organów umożliwiające jego wykorzystanie do działalności społecznej i kulturalnej.

 

 

Efekty realizacji projektu to:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury lokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt.
 • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 20964 osób
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0.16170 ha
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [ EPC ]: 2 szt.
 • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 22.000 osób

 

Wartość projektu: 8 400 000,00 zł

 

Dofinansowanie:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 7 140 000,00 zł
 • Budżet państwa: 840 000,00 zł

 

Zamówienia w ramach projektu:

1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące realizacji projektu pn. Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Załącznik do Zapytania ofertowego – dokumentacja techniczna (link: https://drive.google.com/file/d/1Oe3sufd0rbN8iA1xdcEldtmHKIKgx46f/view?usp=sharing )

 

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:

Firma Usługowo-Handlowa PROMEN Wiesław Stochmiałek
ul. Męczenników Oświęcimia 6a
41-922 Radzionków

 

2. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu w projekcie pn. Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

 

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:

Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 25-27
41-902 Bytom

 

3. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w projekcie pn. Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

 

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:

PHU TECHNIBUD Zdzisław Włodek
ul. Paderewskiego 213
44-373 Wodzisław Śląski

DZIEDZICTWO KULTUROWE
05/03

 

Projekt: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu

Cel bezpośredni projektu to zachowanie, zwiększenie atrakcyjności i dostępności obiektu kulturowego poprzez poprawę stanu zachowania zabytku wraz z adaptacją na cele kulturalne.

 

 

Cel ogólny: ochrona i efektywne wykorzystanie obiektu dziedzictwa sakralnego i kulturowego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych zabytkowego kościoła św. Jacka w Bytomiu.

 

 

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac dotyczących wieży północnej i sygnaturki, pokrycia dachowego z naprawą systemu odwodnienia dachu, elewacji i izolacji, stolarki drzwiowej, wnętrza krypty św. Józefa wraz posadzkami, instalacjami elektrycznymi oraz adaptacji kaplic bocznych na cele dydaktyczno- ekspozycyjne.

 

 

Realizacja projektu umożliwi jego wykorzystanie do rozszerzonej działalności kulturalnej i społecznej.

 

 

Efekty realizacji projektu to:

 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 15.160 odwiedzin/rok
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.
 • Nowoutworzone miejsca pracy: 4 szt.

 

Wartość całkowita projektu: 21 502 849,75 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 18 256 031,00

Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 147 768,35

 

 

Zamówienia w ramach projektu:

 1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące realizacji projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Załącznik – dokumentacja techniczna 

(link:https://drive.google.com/file/d/1MFInE88h2d1xtynmmVkJLa9GH1nkrmep/view?usp=sharing)

 

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:

Firma Usługowo-Handlowa PROMEN Wiesław Stochmiałek ul. Męczenników Oświęcimia 6a 41-922 Radzionków

 

 1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu w projekcie pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
Doradztwo i Zarządzanie Magdalena Jelonek-Wiatr ul. Dworcowa 25-27
41-902 Bytom

 

 1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w projekcie pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
PHU TECHNIBUD Zdzisław Włodek ul. Paderewskiego 213
44-373 Wodzisław Śląski

INFRASTRUKTURA KULTURY
04/03

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

W ramach realizacji projektu „Doposażenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego im. ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Bytomiu” parafia św. Jacka miała możliwość doposażyć w konieczną infrastrukturę działalność kulturalną realizowaną na Rozbarku, głównie poprzez Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. ks. G.G. Gorczyckiego. Dzięki uzyskanym środkom z programu Infrastruktura Kultury MKiDN stanie się możliwe lepsze, bardziej efektywne i twórcze realizowanie zadań z obszaru Kultury. Dedykowana ona jest, bez względu na status społeczny, wszystkim zainteresowanym odbiorcom.

KULTURA DOSTĘPNA
03/03

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

W ramach programu Kultura dostępna w 2017 r. parafia realizowała projekt “Dbamy o rozwój kultury śpiewaczej na Śląsku”

REWITALIZACJA - ZAPYTANIE OFERTOWE
02/03

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu pn. Doposażenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego im. ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Bytomiu – etap 2

 

Pobierz plik

KONSERWACJA ARCHIWUM - ZAPYTANIE OFERTOWE
01/03

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Infrastruktura dla niepełnosprawnych twórców kultury”

 

Pobierze plik

 

Konserwacja dawnej dokumentacji architektonicznej Parafii św. Jacka w Bytomiu
29/02

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

Świetlica Środowiskowa
28/02

 

Projekt: Świetlica Środowiskowa – Rozbark dla Młodych

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

 

Priorytet IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

 

 

Cel projektu:  wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w zakresie wspierania rodzin w procesie wychowania i przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych.

 

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego dla 70 osób, pochodzących z rodzin zagrożonych lub wykluczonych społecznie, w tym 50 dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat oraz 20 osób z otoczenia projektu, z obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

 

 

Zadania w projekcie to:

 1. Animacja lokalna wśród dzieci i młodzieży obszaru rewitalizacji
 2. Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i działania terapeutyczne dla 50 UP
 3. Zajęcia dla 50 dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia
 4. Zintegrowane poradnictwo rodzinne dla 20 osób
 5. Wsparcie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych
 6. Doskonalenie jakości działań w projekcie

 

Wszystkie organizowane działania w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Termin realizacji: 01.07.2018-31.12.2020.

 

 

Wartość projektu to: 2 467 566,50 zł, w tym dofinansowanie z:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 097 431,52 zł,
 • Budżetu Państwa: 197 405,32 zł.

 

 

Rezultaty realizacji projektu to:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 12 szt.

 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 2

Zamówienia w ramach projektu:

1. Pracownik socjalny

2. Pedagog

3. Lektor angielskiego

4. Lektor niemieckiego

5. Nauczyciel matematyki/techniki

6. Instruktor umiejętności uczenia się

7. Nauczyciel przedsiębiorczości

8. Nauczyciel kompetencji społecznych i obywatelskich

9. Nauczyciel zajęć muzycznych

10. Nauczyciel zajęć plastycznych

11. Nauczyciel zajęć teatralnych

12. Specjalista pracy z rodziną

13. Nauczyciel zajęć plastycznych

14. Nauczyciel zajęć muzycznych

15. Nauczyciel zajęć teatralnych

16 Zakup laptopów i tabletów

17. Pełnienie funkcji psychologa

18. Pełnienie funkcji psychologa – zamówienie z dnia 23.01.2019

19. Realizacja porad prawnych – zamówienie z dnia 23.01.2019

20. Pełnienie funkcji lekarza – 23.01.2019

21. Pełnienie funkcji stomatologa – 23.01.2019

22. Lektor języka  angielskiego – 23.01.2019

23. Organizacja zimowego wyjazdu integracyjnego – 24.01.2019

24. Realizacja zajęć muzycznych – 22.04.2019

25. Organizacja letniego wyjazdu integracyjnego – 24.06.2019

26. Instruktor zajęć psychoedukacyjnych – 23.08.2019.

27. Realizacja zajęć teatralnych – 23.08.2019

28. Realizacja zajęć muzycznych – 23.08.2019

29. Zakup podręczników do języka angielskiego  i niemieckiego – 23.08.2019

30. Zakup przyborów szkolnych dla dzieci – 23.08.2019

31. Instruktor umiejętności uczenia się – 09.09.2019

32. Lektor Języka niemieckiego – 09.09.2019

33. Nauczyciel przedsiębiorczości – 21.10.2019

34. Instruktor zajęć psychoedukacyjnych – 07.02.2020

35. Realizacja superwizji indywidualnej i grupowej – 07.02.2020

36. Realizacja usługi ortodontycznej – 07.02.2020

37. Realizacji superwizji indywidualnej i grupowej - 07.02.2020
38. Pełnienie funkcji lektora języka niemieckiego - 03.08.2020
39. Pełnienie funkcji nauczyciela matematyki/techniki - 07.08.2020
40. Pełnienie funkcji nauczyciela kompetencji społecznych i obywatelskich - 07.08.2020

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka św. Jacka w Bytomiu, siedziba: Bytom, ul. Matejki 1.